NEUHĀUSL HUNAL

Přestavba průmyslového areálu v sobě kromě společenského významu nese také klíčové rozhodnutí o identitě místa. Východiskem návrhu je proto práce se současnou strukturou v dialogu s místním kontextem a hodnotami. Z hlediska provozu i etapizace vznikají tři nezávislé funkční celky, vzájemně propojené komunikačním uzlem foyer, které přirozeně navazují na nově vzniklá i původní veřejná prostranství.

Kontinuita – zachování smysluplných stávajících objektů a rozvíjení daného kontextu. Staré rámující nové a nové aktivující staré. Navazování na existující řád a vztahy v území. Vrstvení architektury a práce s kolektivní pamětí místa. Kontinuita veřejného parku procházejícího územím.

Komunikace – dialog mezi současností a minulostí. Čitelnost nových míst pro místní obyvatele. Posílení vazeb hlavního náměstí a městského parku, jako dvou klíčových veřejných prostranství. Dualita muzea a kulturního centra jako dvojice veřejných institucí v rámci urbánního bloku. Foyer jako svorník propojující trojici hlavních objektů s navazujícími veřejnými prostory.

Otevřenost – odstranění bariér a posílení prostupnosti celého území. Časová a investiční flexibilita procesu výstavby v rámci etapizace. Rovnoměrné rozmístění vstupů. Aktivní hrany objektů otevírající se do nových veřejných prostranství. Veřejný dvůr jako srdce kulturního centra.

Redukce – očištění stávajícího celku na základní podstatu. Monumentalizace jeho konstrukcí skrze abstrahování výrazu. Redukce nutných demoličních prací v synergii s novou výstavbou umožňuje minimalizovat nově zastavěnou plochu.

Udržitelnost – sociální: strategie etapizace umožňuje postupnou realizaci projektu bez zásadních negativních dopadů na obyvatelstvo. Kulturní: charakter návrhu je přiměřený místu a práce s původními objekty podporuje jeho identitu a paměť. Ekonomická: synergie rekonstrukce s vestavbami. Ekologická: snížení celkové zastavěné plochy a integrace jednotlivých staveb do vyššího celku.

Rozhodnutí nebourat víc, než je nezbytně nutné a navázat na stavební historii tohoto místa se všemi jeho hodnotami i překážkami, považujeme za architektonicky odvážnější, kulturně bohatší a environmentálně odpovědnější formu rozhovoru. Vrstvení architektury a nacházení synergií nového se starým umožňuje nejen hlubší pochopení místa, ale i zachování kolektivní paměti místa v obci, která již v minulosti o svou historii několikrát přišla. Základní koncept tří jasně identifikovatelných kulturních provozů, protkaný sítí veřejných prostorů, umožňuje překlenout slepé místo v urbanismu, které by kompletním odstraněním kontextu nevyhnutelně vzniklo. Zodpovědností architektury je zohledňovat podmínky svého vzniku. V současné ekonomické a environmentální realitě je maximální možné využití stávajícího racionální i etické rozhodnutí. Nebourat ale znamená vzít do hry kromě samotné matérie i nehmotné vztahy a významy v území. Proto je pro náš návrh zásadní kulturní přiměřenost a architektonickou odpovědí je přirozená prostorová evoluce, která klade důraz na možnost nenásilné etapizace procesu podle reálných možností.

Kulturní centrum Moravská Třebová

Společný projekt s ateliérem Hejdová Duba architekti

Užší soutěž: 2022

Umístění: 2. místo

Vizualizace: 2DR studio

Tým: David Neuhäusl, Matěj Hunal, Marek Vilášek, Tereza Šírerová, Michael Čambor