NEUHĀUSL HUNAL

Návrh revitalizace industriálního brownfieldu cukrovaru v Břeclavi reaguje na kontext a klade důraz na kvalitní propojení se stávající městskou tkání i řekou. Práce s různými měřítky a typologiemi zástavby podporuje obytnost a identitu celé lokality i její návaznost na okolní zástavbu. Nová polyfunkční čtvrť zahrnuje různé typy bydlení, občanské vybavenosti i produkce. Adekvátní hustota osídlení a prostupná struktura umožňují fungování principu města krátkých vzdáleností. Díky tomu vzniká smysluplná, čitelná lokalita rozmanitých charakterů. 

Navržená struktura je tvořena pěti velkými urbánními bloky členěnými logickou uliční sítí. Jednotlivé bloky se následně rozpadají do desíti kompaktních celků, které přirozeně obklopují stávající historické objekty cukrovaru a tržnice. Svou orientací, proporcemi a návazností na okolí nová zástavba vytváří srozumitelnou síť ulic, uliček a průchodů. Srdce lokality tvoří náměstí s tržištěm v předprostoru knihovny, které vzniká na křížení nejvýznamnějších os území. Další charakteristická prostranství se nachází před multifunkční halou a vyústěním bývalého železničního mostu. Jako protiváha těmto lokalitně významným prostranstvím vzniká řada sousedských plácků a zákoutí v rámci jednotlivých vnitrobloků a také na místech ustoupení stavební čáry, která podporují aktivitu a život v uličním parteru.

Zástavba pracuje s různorodými charaktery jednotlivých bloků a vnitrobloků, čímž území dodává specifické genius loci a svou zapamatovatelností umožňuje snazší orientaci obyvatelům i návštěvníkům. Hierarchie soukromí exteriérových prostorů je přirozeně odstupňována. Bydlení jako zásadní prvek rozvoje města i společnosti hraje významnou úlohu v návrhu, který pracuje se širokou škálou individuálního, hromadného i podporovaného městského bydlení.

Celoměstsky významné objekty jako je nová sportovní hala, městská knihovna či archiv jsou situovány po vnějším obvodu lokality v dobrém napojení na MHD i automobilovou dopravu. Z hlediska ekonomiky území navrhujeme polyfunkční čtvrť s aktivním parterem zahrnující bydlení, vybavenost i produkci. Adekvátní hustota obyvatelstva přesahující 200 obyvatel na hektar umožňuje fungování města krátkých vzdáleností. Park, kontinuální síť alejí a stromořadí i jednotlivé stromy ve vnitroblocích a (polo)soukromých zahradách napomáhají udržovat příznivé mikroklima.

Jako iniciační fáze revitalizace území je navržena rekonstrukce budovy velké tržnice na městskou knihovnu s veřejně přístupným foyer a navazujícími službami. Tento „obývací pokoj města“ má zásadní potenciál pro aktivaci lokality a procesu rozvoje, jehož hlavní fáze je navržena s ohledem na majetkoprávní vztahy v území tak, aby vznikla funkční a smysluplná městská struktura. V dlouhodobém měřítku jako závěrečnou fázi revitalizace celého území navrhujeme kompletní přestavbu severozápadního bloku, definitivní dotvoření a zprostupnění lokality a začlenění budovy cukrovaru do struktury města.

Revitalizace bývalého areálu cukrovaru v Břeclavi

Soutěž: 2021

Umístění: 1. místo

Spoluautor: Ivan Březina

Vizualizace: Avocado Fresh